Leabhair N1

N1

Luathléitheoireachta Cleite Banda 1(a)

 1. Cé Seo?                                            https://youtu.be/QnVj1ZoQ0pk
 2. Ainmhithe Feirme                         https://youtu.be/lsLkh65EOxI
 3. An Turas                                         https://youtu.be/YZNGoyMOfeo
 4. An Rud                                            https://youtu.be/9hOutswjZwc
 5. Sa Teach                                         https://youtu.be/tqjp8Ct6Kd0
 6. An Teach                                        https://youtu.be/VaXx8Hnbgoo
 7. An Fheirm                                     https://youtu.be/DrmI2hDdWhw
 8. Tá mé ag obair                              https://youtu.be/T_x8vOU4Oes
 9. An Zú                                              https://youtu.be/G0HErDPDkvM
 10. An Torc Crosta                             https://youtu.be/HrAiSnvfHqM
 11. Nach Deas É?                              https://youtu.be/nc37JUhknio
 12. An Teach Mór                             https://youtu.be/VVGKwTyTYM8
 13. Na Peataí                                     https://youtu.be/wm47CXuvuEs
 14. Ag Priontáil                                https://youtu.be/gNP-xgkDMBQ
 15. An Long                                      https://youtu.be/cjLkwV8nl6g
 16. Tá sé ag Eitilt                             https://youtu.be/y1yZ3DJ1sRs
 17. Ag Brú agus ag Tarraingt        https://youtu.be/ziQ5wbIPA-s
 18. Anna agus na hAinmhithe     https://youtu.be/IIhrrRfZkT4
 19. Ar Maidin                                  https://youtu.be/F4w8f836dVY
 20. Mo Roicéad                               https://youtu.be/CHvDT_fwECI

Luathléitheoireachta Cleite Banda 1(b)

 1. Mo Lá Breithe                        https://youtu.be/qEFbgC12ig4
 2. Éadaí don Arracht                https://youtu.be/hRc9EM9Fre8
 3. Na Foghlaithe Mara             https://youtu.be/LYj0xeB5zDA
 4. Spórt agus Spraoi                 https://youtu.be/49NM1Ify9ro
 5. An Moncaí Beag                    https://youtu.be/hhDCowpFLxE
 6. An Eilifint                               https://youtu.be/NkKEPQiH0KQ
 7. Balúin                                      https://youtu.be/nNcxbQepDH0
 8. Suas agus Síos                       https://youtu.be/iVyRAn6WHuI
 9.  An Nead                                 https://youtu.be/T1xTT6rV0vk
 10. Sa Siopa                                  https://youtu.be/jV_JORQnH_A
 11. Carranna                                https://youtu.be/e7t1gAy2VUs
 12. Is Liom é                                https://youtu.be/AF0M-e5w3rY
 13. Is Maith Liom Uisce            https://youtu.be/3ccKIS5avaU
 14. Ag Súgradh                           https://youtu.be/LINMIimt39A
 15. Ainmhithe sa Zú                  https://youtu.be/owOkaZr2MLA
 16. Beag agus Mór                     https://youtu.be/u-qnXIFRFyg
 17. Cairde Feirme                      https://youtu.be/od3KA-JmTao
 18. Amharc                                 https://youtu.be/OqAMbV4Q0aY
 19. Tá sé ag cur                          https://youtu.be/RXeUPbISffM
 20. Ar Scoil                                 https://youtu.be/4qtfERCwxOk

Luathléitheoireachta Cleite Banda 1(c)

 1. Sa Leaba                                  https://youtu.be/NmUNq9_0uPU
 2. An Liathróid                           https://youtu.be/3e3eMCXlHuA
 3. An Tollán                                 https://youtu.be/OGbk5k0T3YY
 4. Ag dul isteach san uisce        https://youtu.be/DJ2K0lZJjAk
 5. Picnic                                        https://youtu.be/OUpWXNcsDQ0
 6. Na Béir                                     https://youtu.be/JyMEPlQ0WQ4
 7. Rothaí                                       https://youtu.be/zfGEfKRrcY4
 8. Lá Breithe Sona Duit             https://youtu.be/oZn3MQMx_XQ
 9. Na Luchóga                             https://youtu.be/JRRemHZdnAA
 10. An Cat sa Charr                      https://youtu.be/_DBChQs08TQ
 11. Dinnéar sa Zú                         https://youtu.be/-lDWS-7H7C0
 12. Picnic ar an Trá                      https://youtu.be/lImPq9oIn-Y
 13. Tá Bábóg Agam                      https://youtu.be/_lMuH83HHEs
 14. Ba Mhaith Liom Sin              https://youtu.be/rU4BZ2i6Xrk
 15. Amharc sa Ghairdín              https://youtu.be/as8hzmKSCsY
 16. Tá Hata ar an mBó                 https://youtu.be/frinezh1Xw8
 17. Mo Bhróga                               https://youtu.be/Ur63uyOslqY
 18. Mo Bhróga Damhsa               https://youtu.be/ucx3Gl2Z7gU
 19. Cá raibh mé?                           https://youtu.be/nkybNIsLWcI
Cairde Nua                                       https://youtu.be/SVDSpXQNAgs

Comments are closed.